หุ้นกลุ่ม ESG อีกทางเลือกสำหรับนักลงทุน

ช่วงตลาดหุ้นผันผวน การมองหาหุ้นเข้าพอร์ตอาจต้องคัดกรองให้ละเอียดถี่ถ้วนยิ่งขึ้น นอกจากวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เพื่อเลือกหุ้นดี และวิเคราห์กราฟเทคนิค เพื่อเข้าลงทุนในจังหวะที่เหมาะสมแล้ว อาจลองมองหาหุ้นที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน หรือที่รู้จักกันดีว่า “หุ้น ESG” เป็นอีกทางเลือกลงทุนหนึ่งที่น่าสนใจในยุคนี้ ที่ผ่านมานักลงทุนอาจคุ้นเคยกับหุ้นคุณค่า (Value Stock) หุ้นปันผล (Dividend Stock) หุ้นเติบโต (Growth Stock) หรือหุ้นที่กำลังฟื้นตัว (Turnaround Stock) แต่ในปัจจุบันหุ้นที่มีความโดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือหุ้น ESG กำลังถูกจับตามอง และได้รับความสนใจมากยิ่งขึ้น“หุ้นกลุ่ม ESG” เป็นหุ้นที่ให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล ควบคู่กับการมีผลการดำเนินงานที่ดี ซึ่งในแต่ละองค์ประกอบมีรายละเอียด ดังนี้ jumbo jili สิ่งแวดล้อม (Environment)คือ การที่บริษัทใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ การรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจสังคม (Social)คือ การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรอย่างเท่าเทียม คำนึงถึงสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพของพนักงาน อีกทั้งการให้ความสำคัญกับชุมชุนที่อยู่รอบด้านบรรษัทภิบาล (Governance)คือ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรม“บริษัทที่ให้ความสำคัญกับทั้ง 3 องค์ประกอบนี้ จะช่วยให้ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจอยู่ในระดับต่ำ นำไปสู่การสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว เป็นบริษัทที่เติบโตอย่างยั่งยืน” ความน่าสนใจของการลงทุนเพื่อความยั่งยืนปัจจุบันการลงทุนอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั่วโลก และมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง…

Continue Reading

กลยุทธ์ลงทุนหุ้น Earning Play

กลยุทธ์ลงทุนหุ้น Earning Playก่อนนักลงทุนจะตัดสินใจลงทุนหุ้นด้วยกลยุทธ์ Earning Play ต้องทำความเข้าใจพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นก่อน โดยพบว่าปัจจัยที่จะมีผลต่อทิศทางและรูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาหุ้น แยกออกเป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้ ปัจจัยในเชิงพื้นฐาน(Fundamental) ในกลุ่มนี้มีจุดสนใจหลักอยู่ที่สถานะทางการเงิน กระแสเงินสด ความสามารถในการทำกำไรของบริษัท รวมถึงการประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) ที่ไม่แพง โดยหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานตามองค์ประกอบดังกล่าว ถือว่ามีแรงขับเคลื่อนให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นไปได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ว เพียงแต่อาจจะไม่รวดเร็วนัก jumbo jili ปัจจัยในเชิงกระแสเงินทุนไหลเวียน(Fund Flow)ในกลุ่มนี้ความสนใจหลักจะอยู่ที่เม็ดเงินลงทุนที่ไหลเข้า – ออกของหุ้นแต่ละตัว โดยหุ้นที่มีเม็ดเงินลงทุนไหลเข้า ไม่ว่าจะมีพื้นฐานแข็งแกร่งหรือไม่ ราคาก็มักจะปรับตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วได้ ในทางตรงกันข้าม แม้จะเป็นหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แต่ไม่มีเม็ดเงินลงทุนที่มากพอเข้าไปขับเคลื่อน การที่ราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นก็ยากเช่นกัน เสมือนกับว่าเป็นของดีแต่ไม่มีใครเห็น สำหรับคำนิยามของหุ้น Earning Play คือ หุ้นที่มีผลประกอบการอยู่ในช่วงขาขึ้น ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการปรับขึ้นของผลประกอบการก็มีหลายระดับ ได้แก่ผลประกอบการที่พลิกจากขาดทุนเป็นกำไร หรือเรียกว่า หุ้น Turnaroundผลประกอบการที่ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดขึ้นมาผลประกอบการที่เติบโตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกำไรต่อหุ้นของตลาดโดยรวม สล็อต ดังนั้น หุ้น Earning Play เป็นกลุ่มหุ้นที่ถูกคาดหมายว่า ราคาหุ้นจะถูกขับเคลื่อนด้วยปัจจัยพื้นฐาน โดยให้น้ำหนักไปที่การเติบโตของผลประกอบการในอนาคต ซึ่งหากมีความโดดเด่นจริง ๆ ในท้ายสุดแล้วก็น่าจะสามารถดึงดูดเม็ดเงินลงทุนให้ไหลเข้ามาได้เช่นกัน ดังนั้น การคัดกรองหุ้น Earning Play…

Continue Reading

How to… ติดตามผลการลงทุนแบบ DCA

How to… ติดตามผลการลงทุนแบบ DCA “ลงทุนแบบ DCA มาตั้งนานแล้ว จะรู้ได้อย่างไรว่า ได้รับผลตอบแทนเท่าไหร่ต่อปี?ควรคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยวิธีใดจึงจะเหมาะสม?”โดยทั่วไป บล. หรือ บลจ. จะคำนวณผลตอบแทน (กำไร/ขาดทุน) เป็นยอดรวมของเงินทุกก้อนที่ลงทุนไป เช่น หากลงทุนในกองทุนรวมทุกเดือนๆ ละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 ปี ต้นทุนสะสมจะเท่ากับ 60,000 บาท ถ้ามูลค่าปัจจุบันของเงินลงทุนเท่ากับ 65,000 บาท ก็จะแสดงเป็นผลกำไร 5,000 บาท หรือคิดเป็น “ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี (Annualized Return)” เท่ากับ 8.33% ซึ่งวิธีนี้อาจไม่ใช่วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนแบบสม่ำเสมอ เพราะไม่ได้คำนึงถึง “ช่วงเวลาของเงินแต่ละก้อนที่ถูกนำไปลงทุนจริงๆ” แต่เป็นการสมมติว่า… เงินลงทุนทั้งหมด ถูกนำไปลงทุนพร้อมกันตั้งแต่ครั้งแรก jumbo jili วิธีที่เหมาะสมในการคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนแบบ DCA คือ “วิธี Internal Rate of Return (IRR)” หรือการคำนวณอัตราผลตอบแทนภายใน โดยผลลัพธ์ที่ได้จากวิธีนี้จะหมายถึง “อัตราผลตอบแทนของเงินทุกๆ ก้อนที่ใส่เข้าไป ซึ่งนำมาเฉลี่ยกันแบบอัตราทบต้น”…

Continue Reading

ลงทุนกองทุนรวมต้องเข้าใจ NAV

NAV (Net Asset Value) หรือมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ คือ มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมดของกองทุนรวม รวมถึงผลประโยชน์ต่างๆ ที่กองทุนรวมได้รับจากการลงทุน หักออกด้วยค่าใช้จ่ายและหนี้สินของกองทุนรวมนั้น โดยปกติแล้วจะทำการคำนวณมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนตามราคาตลาดในแต่ละวัน (Mark to Market) เพื่อให้สะท้อนถึงมูลค่าที่เป็นจริงตามสภาวะตลาดที่ได้เปลี่ยนแปลงไป jumbo jili บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) จะเป็นผู้คำนวณราคา NAV และเปิดเผยให้นักลงทุนและประชาชนทั่วไปทราบทุกสิ้นวันทำการ โดยจะประกาศเป็น “มูลค่าต่อหน่วยลงทุน” ให้เรารับทราบกัน ซึ่งมูลค่าต่อหน่วยลงทุนนี้อาจสูงขึ้นหรือต่ำลงก็ได้ แล้วแต่ภาวะการลงทุนในแต่ละวัน แล้ว NAV มีประโยชน์อย่างไร? สล็อต นอกจาก NAV จะแสดงถึง “มูลค่าที่แท้จริงของกองทุนรวม” แล้ว ยังแสดงถึง “ราคาซื้อ” หรือ “ราคาขายคืน” กองทุนรวมอีกด้วย โดยหากเราต้องการจะ “ซื้อ” ให้ดูราคาที่ช่อง “ราคาขาย” ในทางกลับกัน หากเราต้องการจะขาย ให้ดูที่ช่อง “ราคารับซื้อคืน” ซึ่งส่วนใหญ่ราคาขายจะสูงกว่าราคารับซื้อคืนประมาณ 0.0001 บาท และหากมีค่าธรรมเนียมการซื้อ ก็จะบวกเข้าไปในราคาขายด้วย แถม NAV ยังเป็นตัวเลขที่สะท้อนผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่ดีที่สุด เพราะการเปลี่ยนแปลงของ NAV จะทำให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทราบว่า……

Continue Reading

ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อ

ลงทุนอย่างไรให้ชนะเงินเฟ้อเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่า “ทำไมเงิน 100 บาท ซื้อของได้น้อยลงทุกปี” ทำไมข้าวกะเพราหมูสับราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ จากเมื่อ 20 ปีก่อน ราคา 25 บาท ปัจจุบันปี พ.ศ. 2564 ราคาขยับไป 50 บาท การที่ข้าวของราคาแพงขึ้นหรือเงินจำนวนเท่าเดิมแต่ซื้อของได้น้อยลง เป็นผลมาจากสิ่งที่เรียกว่า “เงินเฟ้อ” แสดงว่าเงินเฟ้อมีผลต่อมูลค่าของเงิน ดังนั้น จึงต้องหาวิธีเพื่อต่อสู้ให้ชนะเงินเฟ้อ jumbo jili ออมเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.25% ต่อปี ขณะที่ดอกเบี้ยฝากประจำ 24 เดือนอยู่ที่ประมาณ 0.5 – 1% ต่อปี (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร) ซึ่งน้อยกว่าเงินเฟ้อในระยะยาวค่อนข้างมาก แสดงว่าถ้ายังคงตั้งใจออมเงินในรูปแบบของเงินฝากอย่างเดียวจะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนเพื่อชนะเงินเฟ้อได้ ลงทุนในหุ้นรายตัวการเลือกลงทุนในหุ้นรายตัวต้องศึกษาข้อมูลของบริษัทที่สนใจให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจลงทุน ไม่ว่าจะเป็นบริษัททำธุรกิจอะไร การแข่งขันเป็นอย่างไร มีอะไรสินค้าและบริการ มีกลยุทธ์แบบใด รวมถึงงบการเงินเป็นอย่างไร และอื่น ๆ เพื่อประเมินมูลค่าหุ้นที่เหมาะสมก่อนตัดสินใจลงทุน สล็อต และถึงแม้หุ้นจะมีความผันผวนและความเสี่ยงสูง แต่ก็เป็นทางเลือกเพื่อให้ชนะเงินเฟ้อ ด้วยการเลือกหุ้นที่มีความปลอดภัยสูงและเน้นลงทุนระยะยาว โดยข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พบว่า หากลงทุนในหุ้นไทย 10 ปี (พ.ศ. 2553…

Continue Reading

ธีม DeFi โอกาสหรือความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน?

ธีม DeFi โอกาสหรือความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน? ช่วงนี้นักลงทุนหลายท่านคงเคยได้ยินหรือได้เห็นคำว่า Decentralized Finance หรือ DeFi ผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแล้ว ซึ่ง DeFi ก็คือ การใช้บริการทางการเงินในรูปแบบใดก็ตามโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง เช่น การฝากเงิน การกู้ยืมเงิน การลงทุน หรือการระดมทุนก็ตาม เดิมทีต้องอาศัยตัวกลาง คือ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทหลักทรัพย์ เป็นต้น แต่ในโลกของ DeFi การทำธุรกรรมเหล่านี้ ไม่ต้องผ่านตัวกลาง แต่อาศัยเทคโนลียีที่ชื่อว่า Blockchain และ Smart Contract เข้ามาช่วยจัดการ ด้วยคุณสมบัติของเทคโนโลยีดังกล่าว ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการทางการเงินไม่ต้องพึ่งพาตัวกลาง ดังนั้น ผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่พัฒนาขึ้นมาด้วยเทคโนโลยี Blockchain และ Smart Contract จะถูกเรียกว่า DeFi นั่นเอง jumbo jili ถ้าขยับให้เข้ามาใกล้ตัว หลายท่านคงเริ่มคุ้นเคยกับการซื้อขายสินทรัพย์ใหม่ ๆ เช่น บิตคอยน์ หรือ Cryptocurrencies อื่น ๆ ได้จากหลากหลาย Application แม้บางท่านอาจไม่แน่ใจว่าเงินของเราไปอยู่ที่ไหน แต่ก็แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความ “เข้าถึงง่าย”…

Continue Reading

3 เคล็ดลับสร้างพอร์ต ถอดรหัสเซียนหุ้น

การลงทุนในตลาดหุ้นไม่ใช่เรื่องที่ง่าย เพราะตลาดหุ้นนั้นมีปัจจัยที่เข้ามากระทบมากมาย ทั้งเรื่องราวของเศรษฐกิจโลกที่จะเข้ามากระทบกับบริษัท ทำให้ราคาพร้อมจะผันผวนตลอดเวลา ไม่นับปัจจัยเฉพาะตัว ที่บางบริษัทแข็งแกร่งฝ่าความผันผวนได้อย่างสบาย ในขณะที่บางบริษัทไม่แข็งแรงพอก็จะล้มพับไปได้ง่ายๆมือใหม่ที่อยากที่ประสบความสำเร็จในการลงทุน ก็ต้องทำการบ้านมากขึ้น แต่จริงๆ แล้วมีเคล็ดลับสำคัญที่จะช่วยผ่อนแรงเราได้เยอะ ก็คือ ลองเริ่มต้นจากการศึกษาแนวทาง หรือประสบการณ์ของนักลงทุนมือเก๋าที่ใช้เวลามากกว่า 10 ปี จนประสบความสำเร็จได้อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ ซึ่งเราสามารถเรียนรู้จุดเด่นและจุดผิดพลาดจากประสบการณ์ของ พวกเขา เพื่อปรับมาใช้กับการลงทุนของเราในเวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น jumbo jili โดยหากเราลองถอดรหัสดูก็จะพบ 3 วิธีที่เหล่าเซียนลงทุนมักจะมีเหมือนกัน ก็คือการค้นพบสไตล์การลงทุนที่ใช่ลงทุนในเวลาที่เหมาะสมหมั่นทบทวนแผนการลงทุนสม่ำเสมอ 1.ค้นหาสไตล์ลงทุนที่เหมาะกับเราสไตล์การลงทุนของแต่ละบุคคลนั้นต่างกัน เพราะอุปนิสัยและการใช้ชีวิตของทุกคนไม่เหมือนกัน ความเชี่ยวชาญก็ไม่เท่ากัน ดังนั้น การค้นหารูปแบบการลงทุนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นักลงทุนชื่อดังหลายคนต่างค้นพบสไตล์การลงทุนที่เข้ากับตัวเอง สล็อต อย่างคุณปู่วอเร็น บัฟเฟตต์ ปรมาจารย์การลงทุนแห่งยุคสมัย ต้นแบบการลงทุนตามแนวคิด “การลงทุนเน้นคุณค่า” (Value Investing) จนประสบความสำเร็จมาถึงปัจจุบัน พบว่าการปรับการลงทุนที่เหมาะกับตัวเองจะทำให้เราไม่เบื่อและมีโฟกัสที่ชัดเจนมากขึ้น สร้างความหลงไหลในการลงทุนได้ง่าย ทำให้เราไม่รู้สึกขัดแย้งกับสิ่งที่ชื่นชอบและทำได้นาน อีกทั้งการมีโฟกัสที่ชัดเจน จะช่วยให้เราประสบความสำเร็จจากการลงทุนได้ด้วย 2.ซื้อหุ้นที่ใช่ ในจังหวะที่เหมาะแค่รู้สไตล์การลงทุนที่เหมาะสมแบบรู้ลึกรู้จริงแล้ว ก็ยังไม่พอ เรายังต้องรอจังหวะที่เหมาะสมด้วย เพราะแม้ว่าเราจะเรียนรู้วิธีการลงทุนจากอาจารย์ที่เก่งเพียงใด แต่หากมองสถานการณ์การลงทุนไม่ออกก็ไม่มีประโยชน์ ยกตัวอย่างการลงทุนแบบนักลงทุนที่เน้นคุณค่า ทั้งวอเร็น บัฟเฟตต์ หรือแม้แต่ ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร ก็เลือกที่จะรอคอยจังหวะการลงทุนที่เหมาะสม สล็อตออนไลน์ ดร.นิเวศ…

Continue Reading

Checklist 6 เรื่องต้องรู้ สำหรับมือใหม่

Checklist 6 เรื่องต้องรู้ สำหรับมือใหม่ ก่อนที่เราจะก้าวสู่สนามการลงทุน ขอแนะนำให้เช็คความพร้อมของตัวเองด้วย 6 ทริคง่ายๆ ที่นักลงทุนมือใหม่อย่างเราๆ ต้องเตรียมตัวเพื่อก้าวสู่ความฝันการมีเงิน 1 ล้านบาทได้เร็วขึ้น ทั้งการรู้จักตนเอง รู้จักทางเลือกลงทุน วิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและเทคนิค สร้างพอร์ตและจัดทำคัมภีร์ลงทุน ลงมือทำตามแผน และติดตามและทบทวนแผนการลงทุนสม่ำเสมอ1.รู้จักตนเองสำหรับคนที่ยังไม่รู้จะเริ่มยังไง จับต้นชนปลายไม่ถูก เราลองมาเริ่มจาก “รู้จักตัวเอง” ให้ลึกซึ้งขึ้น ลองถามตัวเองว่า… เรามี เป้าหมายการลงทุนอะไร? ต้องการใช้เงินมากน้อยแค่ไหน? และ ต้องการบรรลุเป้าหมายเมื่อไหร่? jumbo jili จากนั้นก็ค่อยพิจารณา “เงื่อนไขการลงทุน” ว่าเราอายุเท่าไหร่ ชอบ สนใจ ถนัด สินทรัพย์ประเภทไหน มีประสบการณ์ลงทุนมั้ย มีเงินลงทุนมากน้อยแค่ไหน ต้องการผลตอบแทนรูปแบบใด เท่าไหร่ มีเวลาติดตามข่าวสารด้านการลงทุนมั้ย และที่สำคัญ… เมื่อมันขาดทุน เราจะยอมรับได้มากน้อยแค่ไหน แต่หากได้กำไร จะเพิ่มวงเงินลงทุนหรือไม่ประเด็นสำคัญ คือ ต้องรู้ตัวว่าเรา “ยอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหน?” เพราะจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีว่าทางเลือกลงทุนแบบไหนและสัดส่วนการลงทุนแบบใดที่จะเหมาะกับเรามากที่สุด เช่น ถ้ารับความเสี่ยงได้ต่ำ (Conservative) แสดงว่ายอมรับความผันผวนได้น้อย หรือแทบจะไม่ได้เลย ซึ่งการลงทุนส่วนใหญ่จึงมุ่งไปที่การพยายามรักษาเงินลงทุนให้ปลอดภัยที่สุดแต่หากรับความเสี่ยงได้ปานกลาง (Moderate) แสดงว่ายอมรับความผันผวนได้บ้าง แต่ต้องไม่มากจนเกินไปเพื่อแลกกับการได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น…

Continue Reading

ลงทุน DR ได้อะไร

ผลตอบแทนและความเสี่ยงของ DR มีอะไรบ้าง? และคุ้มค่าที่จะลงทุนหรือเปล่า? เราสามารถพิจารณาได้ดังนี้ ผู้ที่ถือ DR จะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเสมือนถือครองหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นๆ โดยตรง โดยแบ่งผลตอบแทนออกเป็น 2 ส่วน jumbo jili กำไรจากส่วนต่างราคา (Capital Gain) ที่นักลงทุนจะได้รับหากสามารถขาย DR ได้ในราคาที่สูงกว่าราคาตอนที่ซื้อมา แต่หากทิศทางราคาไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ ก็มีโอกาสขาดทุนเช่นกัน โดยผู้ถือ DR มีโอกาสได้รับเงินปันผลหรือสิทธิประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์ต่างประเทศ เมื่อไหร่ที่หุ้นแม่หรือ ETF ประกาศจ่ายเงินปันผล เราก็จะได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกัน แต่ก็มีเงื่อนไขเล็กน้อย คือ เงินปันผลที่เราจะได้รับนั้น จะถูกหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามที่ระบุไว้ในสัญญารับฝาก (ถ้ามี) เราจึงต้องศึกษารายละเอียดเงื่อนไขต่างๆ ให้ชัดเจน จะได้ไม่พลาดเมื่อคิดจะเริ่มลงทุน DR สล็อต ขึ้นชื่อว่าการลงทุนแล้ว ย่อมต้องมีเรื่อง “ความเสี่ยง” ให้ต้องคอยระวัง ซึ่งความเสี่ยงของ DR ก็เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้น ที่บางครั้งเราอาจจะคาดการณ์ทิศทางราคาในอนาคตผิด ทำให้เราขาดทุนจากราคาตลาดที่ลดต่ำลงมากว่าต้นทุนราคาที่เข้าซื้อ และถึงแม้ว่าการลงทุนใน DR นักลงทุนจะทำการซื้อขายโดยใช้เงินสกุลบาท แต่โดยทั่วไปแล้ว ราคา DR ควรจะใกล้เคียงกับราคาของหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ปรับค่าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจาก 1 สล็อตออนไลน์ DR เทียบเท่ากับหุ้นต่างประเทศ…

Continue Reading