อนุพันธ์ หรือ Derivative

อนุพันธ์ หรือ Derivativeอนุพันธ์ หรือ Derivate เป็นสินค้าทางการเงินชนิดหนึ่ง ที่มีคุณลักษณะพิเศษคือเป็น สินค้าที่ไม่มีมูลค่าในตัวเอง แต่มีมูลค่าขึ้นอยู่กับสินค้าอื่นที่อนุพันธ์นั้นอ้างอิงอยู่ โดยสินค้าที่อนุพันธ์ อ้างอิงมูลค่าจะเรียกว่า สินค้าอ้างอิง (Underlying Asset) ลักษณะเด่นของอนุพันธ์อีกอย่างหนึ่ง คือ มีอายุจำกัด เมื่อหมดอายุมูลค่าของอนุพันธ์นั้นๆ ก็จะหมดลงด้วย jumbo jili จุดเด่นของอนุพันธ์ใช้เงินลงทุนน้อย มีโอกาสได้อัตราผลตอบแทนสูงผู้ลงทุนที่ซื้อหรือขายอนุพันธ์ จะไม่ต้องจ่ายเงิน เต็มมูลค่าสัญญา เพียงแค่วางเงินประกันมูลค่า ประมาณ 10 – 15% ของมูลค่าสัญญาทั้งจำนวนก่อนซื้อขาย ในขณะที่ผลตอบแทนจะได้จาก มูลค่าสัญญาเต็มจำนวน ทำให้เมื่อคำนวณเป็นอัตราผลตอบแทนเทียบกับเงินลงทุนตั้งต้นแล้ว จะพบว่าอนุพันธ์จะให้ผลตอบแทนทั้งด้านบวกสูงกว่าการซื้อขายหุ้น และในทางตรงกันข้ามอนุพันธ์ ก็อาจสร้างผลขาดทุนได้สูงกว่าการซื้อขายหุ้นโดยทั่วไปเช่นกัน สล็อต ใช้ทํากําไรได้ทั้งในตลาดขาขึ้นและขาลงในการตกลงซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้น ผู้ซื้อและผู้ขายจะตกลง “ราคา” กันว่าจะซื้อ หรือจะขายสินค้ากันในอนาคตที่ราคาเท่าไร แต่การชำระราคาจริงนั้นยังไม่เกิดขึ้น ดังนั้น ผู้ลงทุนจึงสามารถใช้กลยุทธ์ “ซื้อก่อน ขายทีหลัง” สําหรับทํากําไร ตามปกติในตลาดขาขึ้น หรืออาจจะ “ขายก่อน ซื้อทีหลัง” หากคาดว่าตลาดเป็นตลาดขาลง หากราคาฟิวเจอร์สเคลื่อนไหวขึ้นหรือลงตามที่คาดไว้จริง ผู้ลงทุนก็จะได้กำไรตามส่วนต่างที่เกิดขึ้น ประเภทหลักของตราสารอนุพันธ์ออฟชั่น (Option) เป็นสิทธิที่จะซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิง (Underlying…

Continue Reading

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (short-term fixed income fund)

กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น (short-term fixed income fund)กองทุนรวมที่มีการลงทุนในหรือมีไว้เฉพาะตราสารแห่งหนี้เงินฝากหรือหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงพอร์ตโฟลิโอดูเรชันของกองทุนรวมในขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1 ปี jumbo jili กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (retirement mutual fund หรือ RMF) กองทุนรวมที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการออมระยะยาวเพื่อการการเลี้ยงชีพของผู้ถือหน่วยลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถนำเงินที่จ่ายเข้ากองทุนรวมไปหักค่าลดหย่อนในการคำนวณ ภาษีเงินได้ตามจำนวนที่กรมสรรพากรกำหนด กองทุนรวมตราสารแห่งทุน (equity fund) กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนรวม ซึ่งตราสารแห่งทุนหมายความถึงหุ้นสามัญของ บริษัทต่าง ๆ หุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใบสำคัญแสดงสิทธิที่ จะซื้อหุ้น เป็นต้น กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (general fixed income fund) กองทุนรวมที่นำเงินไปลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เช่น พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง บัตรเงินฝาก ตั๋วสัญญาใช้เงิน ตั๋วแลกเงิน หุ้นกู้ เป็นต้น โดยจะไม่ลงทุนในหุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น สล็อต กองทุนรวมผสม (balanced fund) กองทุนรวมที่มีวัตถุประสงค์ที่จะดำรงอัตราส่วนการลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งตราสารแห่งทุนในขณะใด ขณะหนึ่ง ไม่เกินร้อยละ 65 และไม่น้อยกว่าร้อยละ…

Continue Reading

กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ หากท่านที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นกู้ ท่านไม่จำเป็นต้องลงทุนโดยตรงในแต่ละหุ้นกู้ด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งให้ผลตอบแทนในลักษณะเดียวกัน นักลงทุนจำนวนมากที่ต้องการผลตอบแทนในระดับสูงจากการลงทุนในตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชน ได้หันมานิยมลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน การมีทีมบริหารเงินลงทุนที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งนักลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และมีความสะดวกในการติดต่อใช้บริการ jumbo jili การกระจายความเสี่ยงของการลงทุนถือเป็นข้อได้เปรียบหลัก ที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมเพราะการลงทุนด้วยตนเองนั้นสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้น้อยประเภท ในขณะที่กองทุนรวมมักมีขนาดของเงินทุนใหญ่เนื่องจากเป็นการรวมเงินทุนจากนักลงทุนจำนวนมาก ผู้จัดการกองทุนจึงสามารถจัดสรรเงินลงทุนไปในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั้งประเภทของตราสาร ประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสาร อายุของตราสาร ประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสาร อายุตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น สล็อต ทั้งนี้ ท่านนักลงทุนต้องตระหนักว่าความเสี่ยงที่ลดลงมิได้แปลวาสไม่มีความเสี่ยง การลงทุนในกองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่จะผันแปรไปตามการเคลื่อนไหวของราคาตราสารหนี้ในตลาด โดยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย ท่านอาจเผชิญกับการขาดทุนหรือกำไรก็ได้เมื่อมีการขายกองทุนรวมนั้น ภาษีจากการลงทุนในหุ้นกู้ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะภาษีเกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่เป็นบบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคล รายได้เกิดจากการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ก็รวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีรายได้ เช่น รายได้อื่นๆ สล็อตออนไลน์ รายได้ดอกเบี้ยรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับเงินได้ประเภทอื่นๆ โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และมีสิทธิที่จะไม่ต้องนำรายได้ส่วนนี้ไปคำณวนรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี ณ สิ้นปี รายได้จากกำไรและขาดทุน jumboslot กำไรจากการขายหุ้นกู้ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับรายได้ดอกเบี้ย โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และมีสิทธิที่จะไม่ต้องนำรายได้ส่วนนี้ไปคำนวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี ณ สิ้นปี รายได้จากส่วนลดในกรณีของหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหน้าตั๋ว ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ กับราคาจำหน่ายหุ้นกู้กับราคาจำหน่ายหุ้นกู้ (Discount)…

Continue Reading

เงื่อนไขการค้ำประกัน หุ้นกู้ (Collateralization)

เงื่อนไขการค้ำประกัน (Collateralization) เป็นที่ทราบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาต้องเลิกกิจการ หรือประสบภาวะล้มละลายและไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในลำดับที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นสามัญในการได้รับชำระหนี้จากสินทรัพย์ของบริษัท โดยลำดับก่อนหลังของสิทธิในกลุ่มเจ้าหนี้นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละประเภท jumbo jili ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นกู้มีฐานะความเป็นเจ้าหนี้ต่างกัน คือ หุ้นกู้นั้นมีประกัน หรือไม่มีประกัน ถ้าหุ้นกู้นั้นมีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องวางสินทรัพย์ไว้เป็นเป็นหระกัน โดยเรียกสินทรัพย์นี้ว่า หลักประกัน (Collateral) ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายได้ในกรณีที่จำเป็นเพื่อชำระคืนหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น ความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระหนี้คืนจึงน้อยลงทำให้อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ประเภทนี้จึงต่ำกว่าหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันที่มีอายุคงเหลือและลักษณะอื่นๆ ใกล้เคียงกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน (Unsecured bonds)หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชนส่วนใหญ่ที่เสนอขายในปัจจุบัน เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้อาศัยความน่าเชื่อถือของบริษัทตนเอง และความสามารถที่จะจัดสรรกระแสเงินสดเพื่อจ่ายคืนเงินต้น สล็อต และดอกเบี้ยภายในกำหนด โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่รู้จักกันว่า Negative pledge provision Negative pledge provision เป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทผู้ออกต้องไม่ทำให้สิทธิในสินทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ในบริษัทผู้ออกลดลง เช่น เมื่อมีการจัดการสินทรัพย์เพิ่มสำหรับหุ้นกู้ที่มีหลักประกัน สัดส่วนสินทรัพย์ทั่วไปสำหรับเจ้าหนี้ไม่มีประกันทั้งหมดก็จะต้องอยู่ในสัดส่วนเดิม ทั้งนี้ การจัดสรรสินทรัพย์ต่างๆ นั้นต้องไม่เลือกปฎิบัติกับผู้ถือหุ้นกู้หรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะใช้ประเมินสถานะ และความสามารถในการชำระคืนเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน สล็อตออนไลน์ หุ้นกู้มีประกัน (Secured bonds)หุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ หรืออสังการิมทรัพย์ซึ่งมักเป็นหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ มาเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมูลค่าของสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันนั้นมักมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด หุ้นกู้ประเภทนี้กฎหมายกำหนดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้…

Continue Reading

รู้สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด หุ้นกู้

สิทธิในการไถ่ถอนก่อนกำหนด เมื่อท่านทราบถึงข้อมูลที่สำคัญของหุ้นกู้ในเรื่องวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แล้ว ข้อมูลสำคัญที่ต้องทราบควบคู่กันไปก็คือ หุ้นกู้นั้นๆ ไม่มีเงื่อนไขการไถ่ถอนคืนก่อนกำหนดหรือไม่ และในกรณีที่มีรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าวอย่างไร jumbo jili CallCall คือ สิทธิของผู้ออกหุ้นกู้ที่จะไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด ซึ่งอาจจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ โดยสิทธิในการไถ่ถอนก่อนครบกำหนดนั้นจะต้องระบุในข้อกำหนดสิทธิ (Indenture) ของหุ้นกู้นั้นๆ ผู้ออกหุ้นกู้จะได้ประโยชน์จากเงื่อนไขการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดนี้เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดลดต่ำลงมากๆ ผู้ออกหุ้นกู้สามารถเรียกไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดได้ และอาจออกหุ้นกู้ใหม่ที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าซึ่งมีต้นทุนที่ต่ำกว่าหุ้นกู้เดิม สล็อต สำหรับผู้ลงทุน เงื่อนไขการไถ่ถอนก่อนครบกำหนด (Call Feature) เป็นข้อกำหนดที่สร้างความไม่แน่นอนในการคำนวณมูลค่าของเงินลงทุน หรือการคำนวณมูลค่าของหุ้นกู้ เนื่องจากความไม่แน่นอนว่าหุ้นกู้นั้นจะมีมูลค่าไปจนครบกำหนดหรือไม่ เพราะอาจจะถูกไถ่ถอนก่อนกำหนดเมื่อใดก็ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่อัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดลดต่ำลง และมีค่าน้อยกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ของหุ้นกู้ ผู้ลงทุนจะยิ่งมีความเสี่ยงที่จะถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดการถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนดนี้ จะทำให้ผู้ลงทุนหมดโอกาสที่จะขายหุ้นกู้ดังกล่าวในตลาดเพื่อได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้นจากการลดลงของอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่หุ้นกู้ถูกไถ่ถอนก่อนครบกำหนด ผู้ลงทุนจำเป็นต้องนำเงินที่ได้รับคินไปลงทุนต่อในหลักทรัพย์ใหม่ ซึ่งให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเดิม จะเห็นได้ว่าสิทธิในการไถ่ถอนก่อน สล็อตออนไลน์ ครบกำหนด เป็นข้อกำหนดที่ทำให้ผู้ลงทุนเสียเปรียบ ดังนั้น หุ้นกู้ประเภทไถ่ถอนได้ก่อนกำหนด (Callable Bond) จึ้งมักจะเสนออัตราผลตอบแทน (Yield) ที่สูงกว่าหุ้นกู้ปกติ อย่างไรก็ตาม อัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะดึงดูดให้นักลงทุนได้ซื้อหุ้นกู้นั้นได้ และเพื่อเป็นการเพิ่มแรงจูงใจ ผู้ออกหุ้นกู้จึงอาจตั้งราคาไถ่ถอน (Call Price) สูงกว่าราคาหน้าตั๋วนี้เรียกว่า Call Premium โดยทั่วไป มักมีการตั้งข้อกำหนดเพื่อปกป้องผู้ลงทุนจากการไถ่ถอนก่อนกำหนดนี้ไว้ระดับหนึ่ง เช่น กำหนดมีให้บริษัทผู้ออกไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนช่วงเวลาที่กำหนด เช่น…

Continue Reading

รู้จักอัตราผลตอบแทน (Yield) หุ้นกู้

รู้จักอัตราผลตอบแทน (Yield) อัตราผลตอบแทนหรือ Yield เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างยิ่งที่นักลงทุนในตราสารหนี้จะต้องทำความเข้าใจเพื่อใช้เปรียบเทียบอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกู้แต่ละรุ่น อย่างไรก็ตาม Yield จะเปลี่ยนแปลงไปตามความเคลื่อนไหวของราคาตราสารหนี้ซึ่งผันผวนตามอัตราดอกเบี้ยในตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ขอยกตัวอย่างที่จะช่วยทำให้เข้าใจถึงการทำงานของอัตราผลตอบแทน (Yield) ให้ชัดเจนขึ้น ดังนี้ jumbo jili หากท่านต้องการขายหุ้นกู้ที่ลงทุนมาแล้วเป็นเวลาหนึ่งปี โดยสมมติว่าท่านซื้อที่ราคาหน้าตั๋วคือ 1000 บาทต่อหน่วย โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% อายุหุ้นกู้ 5 ปี โดยในช่วงเวลาขายนั้นอัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้น และมีระดับสูงมากกว่าช่วงที่ท่านซื้อตราสารหนี้เมื่อปีที่ผ่านมา เช่น 6% สำหรับหุ้นกู้ ออกใหม่ที่มีอายุ 4 ปี ซึ่งเท่ากับอายุคงเหลือของหุ้นกู้ที่ท่านลงทุนอยู่ ราคาที่ผู้ซื้อจะตกลงใจซื้อจากท่านควรจะต้องเป็นราคาที่ต่ำกว่า 1000 บาทต่อหน่วย ซึ่งเป็นราคาที่ท่านซื้อมา เนื่องจากผู้ซื้อมีทางเลือกในการลงทุน โดยอาจซื้อหุ้นกู้ที่ออกใหม่อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6% ที่ราคาหน้าตั๋ว 1000 บาท ต่อหน่วย หรือซื้อหุ้นกู้จากท่านที่อายุคงเหลือ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5% ที่ราคาหรือมูลค่าน้อยกว่า 1000 บาท ต่อหน่วย โดยทางเลือกที่ 2 นี้ ผู้ซื้อจะได้รับดอกเบี้ย 5%…

Continue Reading

ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้

ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้นกู้ ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้เหมือนตราสารหนี้ทั่วไป ในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์รัชะหว่างการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของหุ้นกู้กับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาด กล่าวคือหุ้นกู้จะมีมูลค่าจะสูงขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง และจะมีมูลค่าน้อยลงเมื่ออัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น โดยปัจจัยเรื่องอายุคงเหลือของหุ้นกู้ก็มีส่วนกระทบในเรื่องความผันผวนของราคาโดยที่หุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือยาวก็มีโอกาสที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของราคามากกว่าหุ้นกู้ที่มีอายุคงเหลือน้อยกว่า แต่ถ้าท่านตั้งใจจะถือหุ้นกู้จนถึงวันหมดอายุ ท่านก็อาจจะไม่ต้องกังวลกับเรื่อง ผลกระทบจากความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยมากนัก เนื่องจากท่านจะได้รับเงินต้นคืน ครบตามราคาที่ระบุหน้าตั๋ว เมื่อถึงวันครบหมดอายุนักลงทุนหลายคนอาจจะยังสับสนในความสัมพันธ์ที่แปรผกผัน ระหว่างมูลค่าของตราสารหนี้ และอัตราดอกเบี้ยโดยโดยความสัมพันธ์ดังกล่าว สามารถอธิบายได้ ดังนี้ jumbo jili เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวเพิ่มขึ้นหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่จะออกใหม่ในขณะนั้นย่อมต้องกำหนดอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด ซึ่งหมายความว่า อัตราผลตอบแทนใหม่นี้จะต้องสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้รุ่นที่ออกมาก่อนหน้านั้น ดังนั้นนักลงทุนที่จะซื้อหุ้นกู้หรือตราสารหนี้รุ่นก่อนๆ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ต่ำว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดในปัจจุบัน ก็ควรจะซื้อในมูลค่าที่ลดน้อยลงหรือซื้อในราคาที่ลดลง เมื่ออัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวลดลงหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ที่จะออกใหม่ในขณะนั้น ย่อมจะต้องกำหนดอัตราผลตอบแทนที่ลดลงตามอัตราดอกเบี้ยในตลาด อัตราผลตอบแทนที่ว่านี้ ก็จะต่ำกว่าอัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้รุ่นที่ออกมาก่อนหน้านั้น ดังนั้น นักลงทุนที่จะขายหุ้นหรือตราสารหนี้รุ่นก่อนๆ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยตลาดในปัจจุบัน ก็ควรจะขายในมูลค่าที่สูงขึ้นหรือขายในราคาที่สูงขึ้น สล็อต ผลที่ตามมาก็คือ ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ผุ้นกู้หรือพันธบัตร ต่างก็มีความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยทั้งสิ้น เมื่อท่านนักลงทุนทำการซื้อขายกันก่อนหมดอายุ โดยราคาที่ขายได้อาจมากหรือน้อยกว่าราคากว่าราคาที่ซื้อมา ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับระดับและทิศทางการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจอีกที โดยทั่วไปอัตราดอกเบี้ยมักจะปรับตัวขึ้นเมื่อเศรษฐกิจขยายตัว และปรับตัวลดลงเมื่อเศรษฐกิจชะลอตัว และปัจจัยที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่มีผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยก็คือ อัตราเงินเฟ้อเมื่อระดับของอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลทำให้รัฐบาล ดำเนินนโยบายปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ถ้าอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับที่ต่ำ มักนำไปสู่การลดต่ำลงของอัตราดอกเบี้ยด้วย จะเห็นได้ว่า ถ้าหากท่านลงทุนในหุ้นกู้ที่จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ ท่านจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงดอกเบี้ยคงที่ ท่านจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงในการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย แต่ท่านอาจลดความเสี่ยงนี้ได้ เมื่อลงทุนในหุ้นกู้ที่จ่ายอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยจะผันแปรไปตามเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สล็อตออนไลน์…

Continue Reading

คุณสมบัติพื้นฐานของหุ้นกู้ที่ควรทราบก่อนการลงทุน

คุณสมบัติพื้นฐานของหุ้นกู้ที่ควรทราบก่อนการลงทุน อายุของตราสารหนี้ (Maturity)เมื่อท่านต้องการลงทุนในหุ้นกู้ หรือตราสารหนี้อื่นๆ เงื่อนไขแรกที่ท่านต้องทราบคือ อายุคงเหลือหรือวันครบกำหนดของตราสารหนี้นั้น เพื่อท่านจะได้รู้ว่าจะได้รับเงินต้นคืนเมื่อไร และมีระยะเวลารับดอกเบี้ยยาวนานเท่าไร แต่ในบางกรณี หุ้นกู้บางรุ่นอาจมีข้อกำหนดพิเศษ (Option) ให้ผู้ออกสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ jumbo jili ในประเทศไทย หุ้นกู้ที่นิยมออกส่วนใหญ่จะมีอายุระหว่าง 1 – 5 ปี โดยบริษัทที่ออกหุ้นกู้ระยะยาวๆ เช่น 10 ปีขึ้นไป ยังมีอยู่จำนวนน้อย และมักจะเป็นบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สามารถสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน ประเภทของอัตราผลตอบแทนเงื่อนไขสำคัญลำดับต่อไปที่ท่านต้องทราบก่อนที่จะลงทุนในหุ้นกู้ คือ อัตราผลตอบแทนหรือดอกเบี้ยที่ผู้ออกหุ้นกู้จะจ่ายให้นั้น เป็นประเภทอะไร และจะจ่ายอย่างไร โดยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้อาจจะ สล็อต กำหนดเป็นอัตราคงที่ หรืออัตราลอยตัวก็ได้ และวิธีการจ่ายอาจะจ่ายเป็นงวดๆ แบบสม่ำเสมอ หรือจ่ายเพียงครั้งเดียวเมื่อครบกำหนดอายุ ณ วันไถ่ถอนเลยก็ได้ การกำหนดอัตราดอกเบี้ยนั้น แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) – หุ้นกู้ และพันธบัตรส่วนใหญ่ในประเทศไทยนั้น นิยมกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบตายตัวหรือที่เรียกกันว่าอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ โดยจะจ่ายดอกเบี้ยเป็นงวดๆ เช่น ทุกๆ 6 เดือน หรือ ทุกๆ 3…

Continue Reading

หุ้นกู้คืออะไร ? ประโยชน์จากการลงทุนในหุ้นกู้

หุ้นกู้คืออะไร ? หุ้นกู้ คือ “ตราสารหนี้” ที่ออกโดยภาคเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสำหรับใช้ในกิจการต่างๆ ของบริษัท เช่น เพื่อการลงทุนขยายกิจการ ซื้ออุปกรณ์ หรือเพื่อก่อสรา้งโรงงาน เป็นต้น หุ้นกู้สามารถแบ่งออกเป็นหน่วยๆ แต่ละหน่วยมีมูลค่าเท่าๆ กัน ในประเทศไทยการออกหุ้นกู้โดยทั่วไปมักจะกำหนดมูลค่าหน่วยละ 1000 บาท jumbo jili เมื่อท่านซื้อหุ้นกู้ ก็หมายความว่า ท่านให้เงินกู้กับบริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นๆ หรืออาจจะแปลได้อีกความหมายก็คือ ท่านจะอยู่ในสถานะของ “เจ้าหนี้” และบริษัทที่ออกหุ้นกู้นั้น จะอยู่ในสถานะ “ลูกหนี้” ของท่าน โดยที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้นั้นให้คำสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยตามที่ตกลงกันตลอดช่วงอายุของหุ้นกู้ และจะชำระเงินต้นคืน ณ วันครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ แตกต่างจากหุ้นสามัญ ที่เมื่อท่านซื้อหุ้นสามัญไปแล้วท่านจะอยู่ในสถานะของ “เจ้าของ” ของบริษัทที่ออกหุ้นสามัญนั้นๆ สัดส่วนความเป็นเจ้าของของท่านก็จะขึ้นอยู่กับจำนวนหุ้นสามัญที่ท่านถืออยู่ ทั้งนี้ การอยู่ในสถานะของการเป็นเจ้าของนั้น ทำให้ท่านต้องร่วมรับผิดชอบในหนี้สินของบริษัทนั้นๆ ด้วย สล็อต โดยทั่วไปแล้ว การจ่ายดอกเบี้ยจะจ่ายปีละ 2 ครั้ง หรือทุกๆ 6 เดือน แต่สำหรับหุ้นกู้บางรุ่น อาจจ่ายปีละ 4 ครั้ง หรือทุกๆ 3 เดือน ก็ได้…

Continue Reading

หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุน ต่างกันอย่างไร?

สินทรัพย์ทางการลงทุนจะแบ่งออกเป็น เป็น 5 ประเภทคือ ตราสารทุน (หรือหุ้นนั่นเอง) ตราสารหนี้ (เช่น พวกหุ้นกู้ต่างๆ) กองทุนรวม การลงทุนทางเลือกอื่นๆ (เช่น ทองคำ หรืออสังหาริมทรัพย์) และตราสารอนุพันธ์ สำหรับตอนแรกของบทความชุดนี้เราจะไปทำความรู้จักกับ 3 สินทรัพย์กันก่อน คือ หุ้น ตราสารหนี้ และกองทุนรวม กันนะครับ หุ้น หรือที่เรียกกันว่าตราสารทุน (Stock)เป็นตราสารที่ผู้ซื้ออย่างเราจะมีฐานะเป็นเจ้าของร่วมกับเจ้าของบริษัท แต่ว่าเราจะเป็นเจ้าของบริษัทแค่บางส่วน เท่ากับจำนวนหุ้นที่เราถืออยู่เท่านั้น jumbo jili ยกตัวอย่างง่ายๆ เหมือนกับมีเพื่อนมาชวนเราไปเป็นหุ้นส่วนเปิดร้านกาแฟแบบนี้ ถ้าเราตัดสินใจลงทุนด้วยก็เหมือนเราเป็นเจ้าของร้านกาแฟนี้ด้วยเหมือนกัน แล้วเราก็ให้เพื่อนบริหารร้านไปเรื่อยๆ โดยเราอาจจะคอยติดตามว่าเพื่อนบริหารดีมีกำไรกิจการเติบโตไหมจากการลองไปนั่งที่ร้านดูว่าลูกค้าเยอะไหม พนักงานบริการดีหรือเปล่า เพื่อนเรามีหน้าที่ต้องเอาผลประกอบการหรืองบการเงินของร้านกาแฟมาให้เราดูทุกๆ 3 เดือน (หรือทุกไตรมาส) และต้องสรุปงบรายปีมาให้เราดูด้วย ในส่วนนี้บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องส่งงบการเงินให้นักลงทุนอย่างเราดูทุกๆ ไตรมาสและทุกปีเช่นกัน ทั้งนี้เพื่อให้เรารู้ว่าร้านกาแฟมียอดขายเพิ่มไหม กำไรเพิ่มหรือเปล่า และถ้ามีกำไรหน้า ที่อีกอย่างของเพื่อนเราคือต้องจ่ายเงินปันผลให้เราด้วย เพราะว่าเราเอาเงินมาร่วมลงทุนกับเพื่อน พอบริหารดีมีกำไรเพื่อนก็ต้องแบ่งผลกำไรที่ทำได้ให้เราด้วย ผลตอบแทนนอกจากปันผลแล้วเราอาจจะเอาหุ้นที่เราถืออยู่ไปขายต่อให้คนอื่นก็ได้ ถ้าราคาหุ้นเพิ่มมากขึ้นเราก็จะได้กำไรจากราคาที่เพิ่มขึ้นหรือที่เรียกว่า Capital Gain สล็อต ในส่วนนี้ถ้าเราร่วมหุ้นกับเพื่อนจริงๆ การเอาหุ้นไปขายต่อคนอื่นอาจจะทำได้ยากหรืออาจจะทำให้เพื่อนโกรธเราได้ แต่หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ เราสามารถขายต่อหุ้นที่เราถือให้นักลงทุนคนอื่นๆ ได้ทุกวัน…

Continue Reading