อะไรคือผลตอบแทน จากการลงทุนใน High-Yield Bond?

อะไรคือผลตอบแทน จากการลงทุนใน High-Yield Bond?ผลตอบแทนของหุ้นกู้ ไม่ว่าจะแบบไหน Investment Grade หรือ High-Yield Bond สิ่งที่ได้เป็นผลตอบแทนกลับมา คือ ดอกเบี้ย ครับ ซึ่งจะมีการกำหนดชัดเจนว่า หุ้นกู้ตัวนี้จ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ ? ระยะเวลาเท่าไหร่ ? งวดการจ่ายเป็นแบบไหน ? อาจจะจ่ายเป็นราย 6 เดือน หรือ ทุก ๆ ปี จนกว่าจะครบกำหนดระยะเวลาของหุ้นกู้นั้น ๆ ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา ทำให้ระหว่างที่ลงทุนผ่านหุ้นกู้ ทางนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนเป็น กระแสเงินสดที่ต่อเนื่อง จากดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ ครับ jumbo jili ผลตอบแทนในรูปแบบกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอ มีความสำคัญยังไงกับนักลงทุนประโยชน์ของการมีผลตอบแทนที่เป็นเงินสดสม่ำเสมอ มีหลัก ๆ 3 ข้อครับ 1) สร้าง Passive incomeการที่ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอจากการลงทุน ก็เหมือนกับเรามีรายได้โดยแทบไม่ต้องออกแรงอะไรเลย เหมือนให้เงินทำงานแทนเรา ลองคิดภาพง่ายๆตามนะครับ ว่า ถ้าเรามีเงินเย็น 5 ล้านบาท แล้วเราสามารถคัดเลือกหุ้นกู้จากบริษัทที่มีพื้นฐานของบริษัทดีทั้งผลประกอบการและสถานภาพทางการเงิน โดยผสมทั้งหุ้นกู้แบบ Investment Grade…

Continue Reading

ทางเลือก การลงทุนในตราสารหนี้

การลงทุนในตราสารหนี้ตราสารหนี้เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนเพื่อกระจายการลงทุนจากสินทรัพย์อื่นและคาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เนื่องด้วยตราสารหนี้มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ เมื่อผู้ลงทุนที่ถือตราสารหนี้ที่ได้ซื้อจากบริษัทผู้ออกตราสารหนี้ในตลาดแรกมาแล้ว มีความต้องการจะขายตราสารหนี้ดังกล่าวสามารถทำได้โดยการขายในตลาดรอง (Secondary Market) โดยการซื้อขายจะเป็นลักษณะแบบ Over-the-Counter ที่เป็นการต่อรองโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ตราสารหนี้ไทยยังเป็นที่ต้องการของผู้ลงทุนต่างชาติด้วย ในปีที่ผ่านมามีเงินลงทุนจากต่างประเทศไหลเข้ามาลงทุนในตลาดตราสารหนี้ไทยสุทธิถึง 220,000 ล้านบาท jumbo jili การลงทุนในตราสารหนี้สามารถเรียกอีกอย่างได้ว่าการลงทุนในตราสารที่ให้รายได้ประจำ (Fixed-Income Instruments) เนื่องจากผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนดอกเบี้ย (Coupon) ที่แน่นอนจากตราสารหนี้ และได้รับอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด ผู้ลงทุนสามารถลงทุนในตราสารหนี้ด้วยการซื้อในตลาดแรก (Primary Market) ซึ่งหมายถึง การซื้อตราสารหนี้เป็นครั้งแรกจากผู้ออกโดยตรง หรือซื้อในตลาดรอง (Secondary Market) ซึ่งคือการเข้าไปซื้อจากผู้ที่ได้ถือครองตราสารหนี้ที่ออกมาแล้ว แต่ต้องเป็นตราสารหนี้ที่กำหนดให้สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดตราสารหนี้ได้ การลงทุนในตราสารหนี้ ผู้ลงทุนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยสิ่งที่ต้องรู้จักและเข้าใจคือผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ ซึ่งมีสองแบบหนึ่ง ผลตอบแทนในรูปอัตราดอกเบี้ย (Coupon) ที่กำหนดไว้ตั้งแต่แรกเมื่อออกตราสารหนี้ ซึ่งผู้ออกจะจ่ายดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด ตามเวลาที่ระบุไว้ เมื่อถือตราสารไปจนครบอายุไถ่ถอน ผู้ลงทุนได้จะรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยงวดสุดท้าย สล็อต สอง กำไรจากส่วนต่างของราคา ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ลงทุนขายตราสารหนี้ที่ถืออยู่ออกไป ก่อนที่จะครบอายุ ซึ่งการทำกำไรจากส่วนต่างของราคานั้นผู้ลงทุนควรรู้จักและเข้าใจราคาของตราสารหนี้ก่อน ตราสารหนี้ก็เหมือนกับหุ้นที่ต้องมีมูลค่าที่ตราไว้ (Par value หรือราคาเริ่มต้น) หรือเรียกสั้นๆ ว่าพาร์ (Par) โดยปกติตราสารหนี้ในประเทศไทยจะกำหนดราคาพาร์ที่ 1,000…

Continue Reading

ตราสารหนี้ ทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุน

ตราสารหนี้ ทางเลือกในการระดมทุนและการลงทุนตราสารหนี้ตราสารหนี้เป็นตราสารทางการเงินที่ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมทุน โดยผู้ออกตราสารหนี้จะมีสถานะเป็น “ลูกหนี้” ที่กู้ยืมเงินจาก “เจ้าหนี้” หรือผู้ซื้อตราสารหนี้ที่มักจะเรียกกันว่า “ผู้ลงทุน” ในการออกตราสารหนี้จะมีการกำหนดอายุ วันชำระดอกเบี้ยและเงินต้น รวมถึงอัตราดอกเบี้ย (Coupon) ที่จะจ่ายให้ผู้ลงทุนตั้งแต่เวลาที่ออกตราสารหนี้ ตราสารหนี้ยังมีสภาพคล่องสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้ โดยในประเทศไทยการซื้อขายจะผ่านตลาดตราสารหนี้ที่เป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือที่เรียกว่า Over-the-Counter ตราสารหนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท เช่นกรณีแบ่งตามประเภทผู้ออก สามารถแบ่งออกเป็น jumbo jili • ตราสารหนี้ภาครัฐ หมายถึง ตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง หรือหน่วยงานภาครัฐ เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ออก ได้แก่– พันธบัตร (Bond) ซึ่งจะมีชื่อเรียกตามผู้ออก เช่น พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศ หรือพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พันธบัตรรัฐวิสาหกิจบางแห่งได้รับการค้ำประกันจากรัฐบาลเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ– ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เป็นผู้ออก• ตราสารหนี้ภาคเอกชน หมายถึง ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชนเพื่อระดมทุนไปใช้ในการดำเนินธุรกิจ แต่ต้องผ่านการควบคุมของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้แก่– หุ้นกู้ (Debenture)– ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange: B/E)ในต่างประเทศ Bond ใช้เรียกทั้งพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้เอกชน และบางกรณีใช้คำว่า…

Continue Reading

เร็วไปไหมถ้าจะซื้อกองทุน RMF?

สำหรับคนที่ต้องการลงทุนในระยะยาวเราก็ได้รู้จักกองทุน LTF จากบทความก่อนหน้ากันแล้ว บทความนี้เราจะชวนคุณมาวางแผนชีวิตหลังเกษียณต่อ บางคนอาจจะรู้สึกว่าการเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว ยังไม่จำเป็นต้องรีบคิดก็ได้ แต่ถ้าเป้าหมายชีวิตของคุณต้องการมีเงินเก็บไว้ใช้จ่ายอย่างสุขสบาย มีความมั่นคงและไร้ความกังวลตอนบั้นปลายชีวิต การลงทุนในกองทุน RMF ถือเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างมากดังนั้น บทความนี้เราจะเจาะลึกเกี่ยวกับกองทุน RMF และทำไมคุณจึงควรลงทุนใน RMF ตั้งแต่ตอนนี้RMF คืออะไร? jumbo jili RMF (Retirement Mutual Fund) หรือ “กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ” เป็นกองทุนที่ส่งเสริมให้มีการออมเงินในระยะยาวเพื่อใช้จ่ายเมื่อเกษียณ นโยบายการลงทุนมีหลากหลาย คือสามารถลงทุนในสินทรัพย์หลายประเภท ไม่ใช่แค่หุ้นอย่างเดียว เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตลาดเงิน ตราสารหนี้เอกชน หุ้น หุ้นต่างประเทศ ทองคำ เป็นต้น มีความเสี่ยงตั้งแต่ระดับต่ำ-กลาง-สูง อีกเงื่อนไขที่สำคัญคือ จะต้องลงทุนใน RMF มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปีและอายุครบ 55 ปี จึงจะขายคืนกองทุนออกมาได้ โดยไม่ผิดเงื่อนไขของการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแน่นอนว่าเมื่อพูดถึงการออมเงินให้เห็นผล สิ่งที่สำคัญคือ “ความต่อเนื่อง” ดังนั้นไม่แปลกที่ RMF จะกำหนดให้ต้องลงทุนทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปีติดต่อกัน) ยกเว้นปีใดที่ไม่มีรายได้ก็ไม่ต้องลงทุน (ซึ่งการนับระยะเวลาลงทุน 5 ปีจะนับเฉพาะปีที่มีการซื้อหน่วยลงทุนเท่านั้น)…

Continue Reading

มุมมองตลาดตราสารหนี้ คำแนะนำการลงทุน

มุมมองตลาดตราสารหนี้ คำแนะนำการลงทุน“แนะนำนักลงทุนกระจายการลงทุนบางส่วนไปตราสารหนี้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักลงทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศอย่างเดียว ทั้งนี้ จากปัจจัยเสี่ยงในประเทศ ทั้งเศรษฐกิจฟื้นตัวช้า ปัญหาการเมือง และแนวโน้มค่าเงินบาทที่อ่อนค่า อาจทำให้นักลงทุนต่างชาติเทขายตราสารหนี้ไทยเพื่อ re-allocate ไปลงทุนในภูมิภาคอื่น” ในปี 2020 นี้ ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกมีความผันผวนอย่างมาก โดยเฉพาะเกิดการเทขายของนักลงทุนเพื่อถือครองเงินสด จากความกังวลต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็วและไม่มียารักษา ส่งผลให้ตลาดตราสารหนี้ของไทยได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากด้วยเช่นกัน ซึ่งจากการที่นักลงทุนแห่ไถ่ถอนกองทุนตราสารหนี้ในหลายๆ บริษัทจัดการ ทำให้กองทุนต้องเทขายตราสารหนี้ออกมาในทุกระดับราคาเพื่อนำเงินส่งมอบให้ผู้ถือหน่อย และดำรงสัดส่วนสภาพคล่องให้เพียงพอต่อการไถ่ถอน jumbo jili ธนาคารกลางทั่วโลกต่างก็ลดดอกเบี้ยลงมาต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงวิกฤติการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รัฐบาลในหลายประเทศต้องประกาศมาตรการล็อกดาวน์ เพื่อหยุดการแพร่ระบาด ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงัก ส่งผลให้การขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบรุนแรงกว่าช่วงช่วงวิกฤติ Subprime เมื่อปี 2008โดยเฉพาะธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ The Federal Reserve (Fed) ที่ดำเนินมาตรการผ่อนคลายเชิงรุก ทั้งการลดดอกเบี้ยจาก 1.50% เหลือ 0.00% และประกาศทำอัดฉีดสภาพคล่องเข้าระบบการเงิน หรือ QE แบบ “ไม่จำกัดวงเงิน” ทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลทั่วโลกปรับตัวลงต่ำที่สุดเป็นประวัติการณ์ รวมถึงอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลไทยด้วยเช่นกัน ขณะที่อัตราผลตอบแทนปรับลดลงทุกช่วงอายุนับจากต้นปี หลังจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.75% จาก 1.25%…

Continue Reading

ลงทุนอะไรในยุคดอกเบี้ยต่ำ…แต่เงินเฟ้อพุ่ง

ลงทุนอะไรในยุคดอกเบี้ยต่ำ…แต่เงินเฟ้อพุ่งท่ามกลางสภาวะที่นักลงทุนกลับมากล้าเสี่ยงหรือ Risk-on หลังจากทั่วโลกเริ่มกระจายวัคซีน ผู้คนและธุรกิจหวังว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตและทำธุรกิจอย่างปกติอีกครั้ง หนุนให้ราคาหุ้นทั่วโลกเพิ่มขึ้นจนดัชนีหุ้นในบางตลาดทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่อง ขณะที่ ดอกเบี้ยยังต่ำติดดินและมีแววจะต่ำต่อไปถึงปี 2023 ตามความเห็นของเฟดที่นับเป็นผู้นำทิศทางดอกเบี้ยโลก ทำให้การลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลที่เคยเป็นที่พึ่งของนักลงทุนที่ไม่ต้องการรับความเสี่ยงสูงแต่อยากได้รายได้สม่ำเสมอ ในอัตราดอกเบี้ยที่พอใช้ได้ อย่างน้อยให้ชนะเงินเฟ้อ กลับไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป เพราะดอกเบี้ยพันธบัตรในหลายประเทศต่ำมาก หนักไปกว่านั้น ดอกเบี้ยบางประเทศเข้าขั้นติดลบไปนานแล้ว jumbo jili เจอกับสภาวะเช่นนี้ นักลงทุนลำบากใจ เพราะหุ้นก็มีความเสี่ยงสูง แต่วางเงินไว้กับพันธบัตรแบบเดิมก็ได้ดอกเบี้ยต่ำเกินไป ยิ่งลงทุนนาน ยิ่งไม่คุ้ม เพราะมูลค่าที่เพิ่มขึ้นยังแพ้แม้แต่เงินเฟ้อที่กำลังเร่งตัวขึ้นตามการเปิดเศรษฐกิจ (Reopening) หุ้นกู้เอกชนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีได้ เพราะให้ดอกเบี้ยสูงขึ้นเป็นส่วนเพิ่มจากพันธบัตร ซึ่งโดยรวมพอจะเอาชนะเงินเฟ้อได้ และมีความเสี่ยงต่ำกว่าหุ้น แม้กระนั้น ข่าวคราวการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัท สล็อต เอกชนก็มีให้เห็นเป็นระยะ ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะตั้งแต่เกิดวิกฤตโรคโควิด-19 ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนกลัวสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดหรือกลัวว่าจะได้เงินต้นคืนไม่ครบ ดังนั้น การกระจายลงทุนในหุ้นกู้เอกชนหลายๆ บริษัทผ่านกองทุนรวมจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสม บรรดาทางเลือกทั่วโลก หุ้นกู้เอกชนของจีน ถือว่าน่าสนใจ ด้วยปัจจัยหนุนหลายประการ ได้แก่ตลาดตราสารหนี้ของจีนมีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก เป็นรองเพียงสหรัฐฯ โดยมีมูลค่าราว 16 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นโอกาสให้นักลงทุนเลือกสรรตราสารที่หลากหลาย ทั้งพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรมณฑล ตลอดจนหุ้นกู้เอกชน ทั้งระยะสั้น กลาง ยาว และกระจายอยู่ในทุกอุตสาหกรรม เพราะเศรษฐกิจกำลังขยายตัวดี…

Continue Reading

เมื่อกองทุนตราสารหนี้เพื่อสภาพคล่อง ไม่มีสภาพคล่อง

เรียกได้ COVID-19 มีผลกระทบไปทั่วทุกวงการ โดยเฉพาะในตลาดการเงิน จากความกลัวที่ไม่รู้ว่าโรคระบาดจะจบลงเมื่อไร เศรษฐกิจจะถูกแช่แข็งไปอีกนานแค่ไหน เมื่อนักลงทุนประเมินสถาณการณ์ไม่ได้ สิ่งนักลงทุนบางส่วน (ใหญ่ๆ) ทำ คือการขายสินทรัพย์ทุกอย่างออกไปก่อน และถือเงินสดแทน สินทรัพย์ทั้งหมดที่ว่านี้รวมไปถึง หุ้น ทองคำ ตราสารหนี้ ทั้งระยาว และระยะสั้น จนทำให้ราคาตราสารต่างๆปรับตัวลดลงกันทั่วหน้า ไม่เว้นแม่แต่ กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) ที่ลงทุนในตราสารหนี้คุณภาพดีระยะสั้น เมื่อมีคนขายเยอะ ผู้จัดการ jumbo jili กองทุนก็ต้องขายตราสารหนี้ในพอร์ตเพื่อนำเงินมาคืนผู้ถือหน่วย ถ้าการขายเกิดขึ้นในภาวะปกติก็ไม่น่ากังวล แต่การขายรอบนี้เกิดในภาวะที่ ทุกคนแย่งกันขาย ขายกันจนไม่สนใจว่าราคาตราสารตอนนี้ควรขายหรือไม่ เหมือนเป็นการซ้ำให้ราคาตราสารหนี้ยิ่งปรับลดลง ทั้งๆที่ตราสารหนี้เหล่านั้นไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพสินทรัพย์เลย ภาวะความกลัวแบบนี้ส่งผลให้มีเงินไหลออกจากกองทุนรวมตราสารหนี้จำนวนมาก ซึ่งบางกองมีเงินลงทุนไหลออกมากกว่า 50% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ สล็อต แรงขายที่เกิดขึ้นทำให้ตลาดการเงินปั่นป่วนไปกันหมด ร้อนไปจนถึงธนาคารแห่งประเทศไทย ต้องออกมาตรการมาให้ความช่วยเหลือ โดยออกกฎให้ ธนาคารพาณิชย์สามารถรับซื้อกองทุนรวม และนำกองทุนรวมไปค้ำประกันเพื่อกู้ยืมเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้ (ที่เรียกกันว่าการทำ REPO หรือ Repurchase Agreement) ภายใต้เงื่อนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ** แต่สินทรัพย์ที่อยู่ในพอร์ตลงทุนของกองทุนรวมตราสารหนี้บางกอง ไม่อยู่ภายใต้เงือนไขที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด เช่น ตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู้ต่างประเทศ ทำให้นักลงทุนก็ยิ่งแตกตื่นกันไป สล็อตออนไลน์…

Continue Reading

ความเข้าใจผิดของการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนตราสารหนี้

ความเข้าใจผิดของการลงทุนในตราสารหนี้และกองทุนตราสารหนี้*เมื่อนักลงทุนทั่วไปเริ่มคิดที่จะนำเงินมาลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ นอกจากเงินฝากธนาคารเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้น ตัวเลือกแรกๆ ในความคิดก็อาจจะนึกถึงตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้ พันธบัตร หรือกองทุนตราสารหนี้ ซึ่งก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบ เช่น กองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น กองทุนตราสารหนี้ระยะกลาง-ยาว กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ เป็นต้น โดยนักลงทุนที่มีการลงทุนในตราสารหนี้ หรือกองทุนตราสารหนี้ ส่วนใหญ่มักจะมีความเข้าใจผิดๆ เกี่ยวกับการลงทุนดังกล่าว ดังนี้ jumbo jili 1.กองทุนตราสารหนี้คล้ายการฝากเงิน ไม่ขาดทุนนักลงทุนหลายท่านมักมีความเข้าใจผิดๆ ว่า กองทุนตราสารหนี้ลงทุนแล้วคล้ายเงินฝาก ไม่ขาดทุน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว กองทุนตราสารหนี้มีความแตกต่างจากการฝากเงิน มีโอกาสขาดทุนได้จากหลายสาเหตุ เช่น การผันผวนของมูลค่าหน่วยลงทุนจากการ Mark to Market หรือการตีมูลค่าตราสารหนี้ในกองทุนตามมูลค่าตลาด หรือตราสารหนี้ในกองทุนอาจมีการผิดนัดชำระ (Default) ซึ่งอาจทำให้ตราสารหนี้ หรือกองทุนตราสารหนี้ ขาดทุนได้ 2.ลงทุนตราสารหนี้เดี่ยวๆ ไม่ขาดทุน เหมือนกองทุนตราสารหนี้นักลงทุนหลายท่านโดยเฉพาะนักลงทุนรายใหญ่ที่ได้มีการลงทุนในตราสารหนี้ เช่น หุ้นกู้รายตัว มักจะติดภาพว่าหุ้นกู้เหล่านั้นมีการจ่ายดอกเบี้ยให้ขาเดียว การถือครองหุ้นกู้จะไม่เผชิญภาวะการ สล็อต ขาดทุนจากราคาเหมือนกองทุนตราสารหนี้ ทำให้คิดว่าการลงทุนในหุ้นกู้รายตัวจะดีกว่าการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เสมอ ซึ่งไม่จริง เนื่องจากว่าการที่นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้หรือตราสารหนี้เดี่ยวๆ ไม่เห็นการขาดทุนจากการ Mark to Market ราคาหุ้นกู้รายตัวไม่ได้แปลว่า เขาจะไม่ขาดทุน แค่ว่าเขาไม่ได้ขาดทุนจากการนำราคาไป Mark…

Continue Reading

ตราสารหนี้ (Debt Instruments)

ตราสารหนี้ (Debt Instruments)​​​​หมายถึงตราสารที่ให้สิทธิการเป็น เจ้าหนี้ของกิจการ แก่ผู้ลงทุน ซึ่งในฐานะเจ้าหนี้ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนหรือผลประโยชน์อื่น ๆ ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ โดยผู้ออกตราสารหนี้จะระบุอัตราผลตอบแทน กำหนดวันจ่ายดอกเบี้ย และวันครบอายุหรือกำหนดไถ่ถอนตราสารไว้อย่างชัดเจนประเภทของตราสารหนี้การแบ่งประเภทตราสารหนี้แบ่งได้หลายลักษณะดังนี้​ แบ่งตามผู้ออกตราสาร01.ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย ตั๋วเงินคลัง (Treasury Bill) คือตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกจำหน่าย เพื่อกู้ยืมเงินระยะสั้นจากประชาชน โดยตราสารหนี้ประเภทนี้จะไม่มีดอกเบี้ย แต่ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับจำนวนเงินตามหน้าตั๋วซึ่งต่ำกว่าราคาขาย เช่น ซื้อตั๋วเงินคลังที่มีราคาหน้าตั๋ว 100 บาท ในราคา 97 บาท เมื่อครบกำหนดไถ่ถอน ก็จะได้รับเงินตามหน้าตั๋ว 100 บาท ผลต่าง 3 บาท ก็จะเป็นผลตอบแทนที่ได้ jumbo jili พันธบัตรรัฐบาล เป็นตราสารหนี้ที่รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ที่มีอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป ตราสารที่ออกโดยกระทรวงการคลังเป็นตราสารที่มีความเสี่ยงจากการผิดนัดการจ่ายดอกเบี้ยและเงินต้น (Default Risk) น้อย จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่ชอบความเสี่ยง แต่ตราสารประเภทนี้ก็ยังมีความเสี่ยงด้านอื่น ๆ ที่ควรคำนึงถึง เช่น ความเสี่ยงด้านราคาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย02ตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจเป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยองค์กรภาครัฐ เช่น พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ เช่น…

Continue Reading

เมื่อ ARKK ลดสัดส่วนหุ้นเทคใหญ่จีน แล้วกองทุน ARK ที่ถืออยู่ทำไงดี?

เมื่อ ARKK ลดสัดส่วนหุ้นเทคใหญ่จีน แล้วกองทุน ARK ที่ถืออยู่ทำไงดี?ในช่วง Month to Date (30 มิ.ย.- 16 ก.ค.) กองทุน TMB-ES-Global Innovation ปรับตัวลงไปประมาณ -11% ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการการขายทำกำไรและปรับพอร์ตของผู้ลงทุนทั่วโลก หากย้อนไป jumbo jili ดูการปรับตัวของราคาในช่วงกลางเดือน พฤษภาคมถึงสิ้นเดือนมิถุนายน จะพบว่ากองทุนปรับตัวขึ้นมาจากจุดต่ำสุดเกือบ 30% ประกอบกับช่วงที่เหลือของปีนี้ ผู้ลงทุนยังคงให้น้ำหนักเรื่องของการลดวงเงิน QE จากธนาคารกลางสหรัฐ (FED) ประกอบกับราคาที่ขึ้นมาแรง จึงทำให้ผู้ลงทุนมีการขายทำกำไรออกไป สะท้อนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ลดลงไปประมาณ 2.5% ในช่วงเวลาดังกล่าว อีกประเด็นที่กระทบกองทุนหุ้นในพอร์ตลงทุนของ TMB-ES-Global Innovation คือ ในช่วงที่ผ่านมากองทุนได้เข้าลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีน ซึ่งที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีจากจีนปรับตัว สล็อต ลงแรง จากแรงกดดันของการออกกฎระเบียบควบคุมบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ของจีนในแง่การออกกฏจำกัดการผูกขาดตลาด (Antitrust Law) และการนำข้อมูลไปใช้ ซึ่งส่งผลกดดันหุ้นจีนในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ทางกองทุน ARKK ได้มีการปรับลดสัดส่วนการถือครองหุ้นเทคโนโลยีจีนขนาดใหญ่ลงจากระดับ 6.07% ในวันที่ 1 พ.ค. 2021 มาที่ระดับ…

Continue Reading