กองทุนรวมตราสารหนี้

กองทุนรวมตราสารหนี้ หากท่านที่ต้องการจะลงทุนในหุ้นกู้ ท่านไม่จำเป็นต้องลงทุนโดยตรงในแต่ละหุ้นกู้ด้วยตัวท่านเอง ท่านสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ซึ่งให้ผลตอบแทนในลักษณะเดียวกัน นักลงทุนจำนวนมากที่ต้องการผลตอบแทนในระดับสูงจากการลงทุนในตลาดหุ้นกู้ภาคเอกชน ได้หันมานิยมลงทุนในกองทุนรวมตราสารหนี้ เนื่องจากได้รับประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงของการลงทุน การมีทีมบริหารเงินลงทุนที่เป็นมืออาชีพ อีกทั้งนักลงทุนไม่จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก และมีความสะดวกในการติดต่อใช้บริการ jumbo jili การกระจายความเสี่ยงของการลงทุนถือเป็นข้อได้เปรียบหลัก ที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุนในกองทุนรวมเพราะการลงทุนด้วยตนเองนั้นสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆ ได้น้อยประเภท ในขณะที่กองทุนรวมมักมีขนาดของเงินทุนใหญ่เนื่องจากเป็นการรวมเงินทุนจากนักลงทุนจำนวนมาก ผู้จัดการกองทุนจึงสามารถจัดสรรเงินลงทุนไปในตราสารหนี้ที่หลากหลายทั้งประเภทของตราสาร ประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสาร อายุของตราสาร ประเภทธุรกิจของผู้ออกตราสาร อายุตราสาร อันดับความน่าเชื่อถือ และอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น สล็อต ทั้งนี้ ท่านนักลงทุนต้องตระหนักว่าความเสี่ยงที่ลดลงมิได้แปลวาสไม่มีความเสี่ยง การลงทุนในกองทุนรวมยังคงมีความเสี่ยงในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) ที่จะผันแปรไปตามการเคลื่อนไหวของราคาตราสารหนี้ในตลาด โดยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางตรงข้ามกับอัตราดอกเบี้ย ท่านอาจเผชิญกับการขาดทุนหรือกำไรก็ได้เมื่อมีการขายกองทุนรวมนั้น ภาษีจากการลงทุนในหุ้นกู้ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะภาษีเกี่ยวข้องกับนักลงทุนที่เป็นบบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยกรณีที่ผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคล รายได้เกิดจากการทำธุรกรรมซื้อขายตราสารหนี้ก็รวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีรายได้ เช่น รายได้อื่นๆ สล็อตออนไลน์ รายได้ดอกเบี้ยรายได้ดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินลงทุนในหุ้นกู้ถือเป็นเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับเงินได้ประเภทอื่นๆ โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และมีสิทธิที่จะไม่ต้องนำรายได้ส่วนนี้ไปคำณวนรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี ณ สิ้นปี รายได้จากกำไรและขาดทุน jumboslot กำไรจากการขายหุ้นกู้ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีเช่นเดียวกับรายได้ดอกเบี้ย โดยจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% และมีสิทธิที่จะไม่ต้องนำรายได้ส่วนนี้ไปคำนวณรวมเป็นรายได้เพื่อเสียภาษี ณ สิ้นปี รายได้จากส่วนลดในกรณีของหุ้นกู้ที่ออกเสนอขายในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหน้าตั๋ว ผลต่างระหว่างราคาไถ่ถอนเมื่อครบกำหนดอายุของหุ้นกู้ กับราคาจำหน่ายหุ้นกู้กับราคาจำหน่ายหุ้นกู้ (Discount)…

Continue Reading

เงื่อนไขการค้ำประกัน หุ้นกู้ (Collateralization)

เงื่อนไขการค้ำประกัน (Collateralization) เป็นที่ทราบแล้วว่า ผู้ถือหุ้นกู้มีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ ในกรณีที่บริษัทผู้ออกหุ้นกู้ประสบปัญหาต้องเลิกกิจการ หรือประสบภาวะล้มละลายและไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้ ผู้ถือหุ้นกู้จะมีสิทธิในลำดับที่เหนือกว่าผู้ถือหุ้นสามัญในการได้รับชำระหนี้จากสินทรัพย์ของบริษัท โดยลำดับก่อนหลังของสิทธิในกลุ่มเจ้าหนี้นั้นขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหุ้นกู้แต่ละประเภท jumbo jili ปัจจัยสำคัญที่ทำให้หุ้นกู้มีฐานะความเป็นเจ้าหนี้ต่างกัน คือ หุ้นกู้นั้นมีประกัน หรือไม่มีประกัน ถ้าหุ้นกู้นั้นมีประกัน ผู้ออกหุ้นกู้ต้องวางสินทรัพย์ไว้เป็นเป็นหระกัน โดยเรียกสินทรัพย์นี้ว่า หลักประกัน (Collateral) ซึ่งสามารถนำไปจำหน่ายได้ในกรณีที่จำเป็นเพื่อชำระคืนหนี้ให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้น ความเสี่ยงในการไม่ได้รับชำระหนี้คืนจึงน้อยลงทำให้อัตราผลตอบแทนของหุ้นกู้ประเภทนี้จึงต่ำกว่าหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกันที่มีอายุคงเหลือและลักษณะอื่นๆ ใกล้เคียงกัน หุ้นกู้ไม่มีประกัน (Unsecured bonds)หุ้นกู้ที่ออกโดยภาคเอกชนส่วนใหญ่ที่เสนอขายในปัจจุบัน เป็นหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ผู้ออกหุ้นกู้อาศัยความน่าเชื่อถือของบริษัทตนเอง และความสามารถที่จะจัดสรรกระแสเงินสดเพื่อจ่ายคืนเงินต้น สล็อต และดอกเบี้ยภายในกำหนด โดยผู้ถือหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน ส่วนใหญ่จะมีข้อกำหนดเพื่อปกป้องสิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ที่รู้จักกันว่า Negative pledge provision Negative pledge provision เป็นเงื่อนไขที่กำหนดให้บริษัทผู้ออกต้องไม่ทำให้สิทธิในสินทรัพย์ของผู้ถือหุ้นกู้ในบริษัทผู้ออกลดลง เช่น เมื่อมีการจัดการสินทรัพย์เพิ่มสำหรับหุ้นกู้ที่มีหลักประกัน สัดส่วนสินทรัพย์ทั่วไปสำหรับเจ้าหนี้ไม่มีประกันทั้งหมดก็จะต้องอยู่ในสัดส่วนเดิม ทั้งนี้ การจัดสรรสินทรัพย์ต่างๆ นั้นต้องไม่เลือกปฎิบัติกับผู้ถือหุ้นกู้หรือเจ้าหนี้รายอื่นๆ การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เป็นเครื่องมือที่สำคัญสำหรับนักลงทุนที่จะใช้ประเมินสถานะ และความสามารถในการชำระคืนเงินของบริษัทผู้ออกหุ้นกู้ที่ไม่มีหลักประกัน สล็อตออนไลน์ หุ้นกู้มีประกัน (Secured bonds)หุ้นกู้ประเภทนี้จะมีสินทรัพย์ต่างๆ เช่น ที่ดินอสังหาริมทรัพย์ หรืออสังการิมทรัพย์ซึ่งมักเป็นหลักทรัพย์ชนิดต่างๆ มาเป็นหลักประกันแก่ผู้ถือหุ้นกู้ โดยมูลค่าของสินทรัพย์ หรือหลักทรัพย์ที่ค้ำประกันนั้นมักมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่าของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้งหมด หุ้นกู้ประเภทนี้กฎหมายกำหนดให้มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้…

Continue Reading